COMERÇ

Obertura de noves línies de subvenció i bonificacions en taxes municipals pel comerç local

El petit comerç, les empreses i els negocis vilanovins són els eixos centrals de la rotació i la dinamització econòmica del municipi.

En els darrers anys hem experimentat una lleugera davallada en l'obertura de negocis i som conscients de les dificultats de supervivència de molts altres.

Des del govern municipal s'han de fomentar polítiques de promoció econòmica per afavorir la creació de noves iniciatives i que, les ja existents, no pateixin de grans càrregues i puguin assegurar la seva continuïtat.

Durant els gairebé 3 anys que vam tenir la oportunitat de governar, vam impulsar línies de subvenció en les que els empresaris vilanovins podíem sol·licitar fins a 5000 euros per a la millora, rehabilitació o creació d’instal·lacions empresarials i per a la contracció de personal.

La nostra proposta actual és ampliar aquestes quantitats econòmiques, crear noves línies de subvenció per fomentar l'ocupació i establir una taula de bonificacions en les taxes municipals.

Crear espais de diàleg entre comerciants, administració i entitats per impulsar noves iniciatives comercials

La relació i la comunicació entre els diferents agents implicats en la dinamització comercial i empresarial del municipi s’esdevé una peça clau per a la millora del desenvolupament econòmic. Considerem que establir sinergies entre ells pot generar un clima positiu en el sector i pot afavorir una relació d’ajuda mútua que beneficiï a la creació de noves iniciatives.

La nostra proposta representa ser el canal comunicatiu entre les parts, oferir les eines i els espais adients perquè tot això es produeixi facilitant la infraestructura i els recursos necessaris. Plantegem la creació d’un Consell d’experts per abordar els diferents temes d’interès i perquè es converteixi en un agent actiu de la dinamització econòmica del municipi.

Recuperació de locals buits per incentivar la creació de nous negocis

A Vilanova, com a altres municipis, existeixen gran quantitat de locals buits que podrien convertir-se en noves oportunitats de negoci fomentant l’emprenedoria i la diversitat comercial.

La nostra proposta té com a objectiu recuperar aquests establiments comercials sense activitat i ho faríem mitjançant la creació d’una línia de subvenció destinada al suport econòmic temporal en el lloguer d’aquests locals.

Donar suport a la creació de productes artesanals de Vilanova

La creació artística i artesanal ha de tenir cabuda dins el sector comercial. Volem fomentar iniciatives per donar presència d’aquest sector en l’àmbit econòmic i recolzar les iniciatives de fires i mercats per a la seva promoció.

 

Noves propostes de millora per al Mercat Municipal

El mercat municipal precisa d’un replantejament integral que s’adapti a les noves necessitats comercials i esdevingui rendible per al municipi.

Proposem un estudi de viabilitat de les instal·lacions i cercar conjuntament amb botiguers i associacions de comerciant, la millor opció de futur.

 © V365 - 2018